Περιγραφή Ενοτήτων Εργασίας

ΕE1: Προδιαγραφές

(1)Απαιτήσεις και προδιαγραφές τελικών πρωτότυπων σε τρία διαφορετικά επίπεδα (στοιχείο,υποσύστημα,σύστημα); (2)Καθορισμός μεθόδων δοκιμών και δειγμάτων για τον χαρακτηρισμό και την επαλήθευση των υλικών, των συστατικών στοιχείων, των υποσυστημάτων και των πρωτότυπων;

( Υποενότητα)

ΥΕΕ1.1: Προδιαγραφές πρωτότυπων & Καθορισμός μεθόδων και δειγμάτων δοκιμών

ΥΕΕ1.2:Οδικός χάρτης διατάξεων και υλικών

ΥΕΕ1.3:Οδικός χάρτης 2D & 3D ολοκλήρωσης

ΕE2:Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

Σχεδιασμός (1)Επιταξιακών δομών; (2)HPA & LNA; (3)RFMEMS; (4)SAW; (5)TEC ψύκτη; (6)Interposer πυριτίου. Ανάλογα με τη λειτουργία του κάθε στοιχείου θα εκπονηθεί ανάλογη μοντελοποίηση (θερμική,μηχανική,ηλεκτρική,μικροκυματική,ηλεκτρομαγνητική). Διάχυση αποτελεσμάτων ΕΕ2.

( Υποενότητα)

ΥΕΕ2.1:Επιταξικές Δομές

ΥΕΕ2.2:Σχεδιαστική βιβλιοθήκη για HPA & LNA

ΥΕΕ2.3:Σχεδιασμός διακοπτών RFMEMS

ΥΕΕ2.4:Σχεδιασμός του ακουστικού αισθητήρα θερμοκρασίας

ΥΕΕ2.5:Σχεδιασμός θερμοηλεκτρικού ψύκτη

ΥΕΕ2.6:Σχεδιασμός του interposer πυριτίου

ΥΕΕ2.7:Διάχυση αποτελεσμάτων

ΕE3:Τεχνολογικά Πρωτόκολλα

(1)Ανάπτυξη ημιαγωγικών, διηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών υλικών; (2)Κατασκευή ενεργητικών και παθητικών στοιχείων; (3)Κατασκευή θερμοηλεκτρικού ψύκτη; (4) Ανάπτυξη πλατφόρμας AlN διαχείρισης θερμότητας; (5)Ανάπτυξη τεχνολογίας μονολιθικής 2D και 3D ολοκλήρωσης; (6)Χαρακτηρισμός υλικών, στοιχείων και ολοκληρωμένων υποσυστημάτων; (7) Διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων της ΕΕ3.

( Υποενότητα)

ΥΕΕ3.1:Υλικά (ΙΙΙ-ΝΙΤΡΙΔΙΑ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ για ΨΥΞΗ (TEC)

ΥΕΕ3.2:Ενεργά και Παθητικά στοιχεία, αισθητήρες και 2D ολοκλήρωση.

ΥΕΕ3.3:Ενεργός Θερμοηλεκτρικός Ψύκτης

ΥΕΕ3.4:AlN πλατφόρμα διαχείρισης θερμότητας

ΥΕΕ3.5:Τεχνολογία 3D ολοκλήρωσης διατάξεων

ΥΕΕ3.6:Διάχυση και Αξιοποίηση αποτελεσμάτων

ΕE4:Πρωτότυπα έργου Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση των δύο πρωτότυπων του έργου. Η δόμηση της ΕΕ4 επιτρέπει την υλοποίηση δύο κατασκευαστικών κύκλων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων της ΕΕ4.

( Υποενότητα)

ΥΕΕ4.1:Σχεδιασμός πρωτότυπων

ΥΕΕ4.2:Κατασκευή πρωτότυπων

ΥΕΕ4.3:Χαρακτηρισμός πρωτότυπων

ΥΕΕ4.4:Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) πρωτότυπων και δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων